پادکست

قسمت های جستجو


روشن

شیاطین نفرت و اختلاف را در قلب تولید می کنند؛ the HOLY SPIRIT brings LOVE & HARMONY


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
شیاطین نفرت و اختلاف را در قلب تولید می کنند؛ the HOLY SPIRIT brings LOVE & HARMONY
/

خدا رو به عنوان يه آتيش مصرف کننده ميدونم اون آشغال ها رو از زندگيت ميسوزونه وعده غسل تعمید آتش


شفای روح، قسمت دوم


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
شفای روح، قسمت دوم
/

شفای روح (قسمت اول)


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
شفای روح (قسمت اول)
/

زره غير قابل نفوذ نور رو بذار خودت رو در برابر شيطان مسلح کني


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
زره غير قابل نفوذ نور رو بذار خودت رو در برابر شيطان مسلح کني
/

شفا! بقیه! رستگاری! تحویل! - بیا به ضیافت عیسی مسیح!


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
شفا! بقیه! رستگاری! تحویل! -بيا به ضیافت عيسي !
/

ایمان به عیسی به شما می دهد دسترسی به قدرت خدا


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ایمان به عیسی به شما می دهد دسترسی به قدرت خدا
/

قدرت معنوی از طریق تسلیم به عیسی مسیح. عیسی گفت: من به دنبال خواست خودم نیستم.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
قدرت معنوی از طریق تسلیم به عیسی مسیح. عیسی گفت: من به دنبال خواست خودم نیستم.
/

پیام نبوی: "2021 سال میوه"


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
پیام نبوی: "2021 سال میوه"
/

خدا رو به خاطر وعده هاش شکر، مهم نيست داري چيکار ميکني


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا رو به خاطر وعده هاش شکر، مهم نيست داري چيکار ميکني
/

جو گريس فضل خدا قدرت خود را در عمل برای کمک به کسانی که نمی توانند خود را کمک کند


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
جو گريس فضل خدا قدرت خود را در عمل برای کمک به کسانی که نمی توانند خود را کمک کند
/

شما می توانید زندگی فراطبیعی عیسی مسیح را تجربه, زندگی متفاوت از هر چیزی در این جهان.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
شما می توانید زندگی فراطبیعی عیسی مسیح را تجربه, زندگی متفاوت از هر چیزی در این جهان.
/

OVERCOMING DECEPTION & LIES by knowing the truth by the power of the Holy Spirit. حقیقت مجموعه رایگان


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
OVERCOMING DECEPTION & LIES by knowing the truth by the power of the Holy Spirit. حقیقت مجموعه رایگان
/

اصل معنوی متقابل. Sowing & reaping, giving & receiving in the KINGDOM OF HEAVEN


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
اصل معنوی متقابل. Sowing & reaping, giving & receiving in the KINGDOM OF HEAVEN
/

انجام کارهای خوب توسط توانمندسازی روح القدس


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
انجام کارهای خوب توسط توانمندسازی روح القدس
/

The-Holy-Spirit-WORKING-through-the-WORD.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
The-Holy-Spirit-WORKING-through-the-WORD.
/

خدا از ضعف استفاده ميکنه تا قدرتش رو نشون بده پیام کشیش مارک همنز


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا از ضعف استفاده ميکنه تا قدرتش رو نشون بده پیام کشیش مارک همنز
/

برو فراتر از دین مرده، به شادی در عیسی مسیح!


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
برو فراتر از دین مرده، به شادی در عیسی مسیح!
/

تا با روح القدس غسل تعمید داده شود این است که توانمند و تقدیس شود!


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
تا با روح القدس غسل تعمید داده شود این است که توانمند و تقدیس شود!
/

ثروت بهشت مال شما با ایمان به عیسی مسیح!


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ثروت بهشت مال شما با ایمان به عیسی مسیح!
/

DELIGHT yourself in the WORD, & ; بايد برات کار کنه. گریس، قدرت، رفاه و شادی در کلام.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
DELIGHT yourself in the WORD, & ; بايد برات کار کنه. گریس، قدرت، رفاه و شادی در کلام.
/

دانستن هویت خود را هنگامی که دیگران به شما تهمت می زنند. هیچ چیز نمی تواند شما را از عشق خدا جدا کند.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
دانستن هویت خود را هنگامی که دیگران به شما تهمت می زنند. هیچ چیز نمی تواند شما را از عشق خدا جدا کند.
/

اعتماد به نفس آسمانی شادی از دانستن که خدای شما است! اعتماد به نفس واقعی بر اساس خودتان نیست.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
اعتماد به نفس آسمانی شادی از دانستن که خدای شما است! اعتماد به نفس واقعی بر اساس خودتان نیست.
/

کلمه ای که INDWELLS باید در قدرت جلو برود


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
کلمه ای که INDWELLS باید در قدرت جلو برود
/

پاسخ به افراد دشوار در روح عشق و بخشش.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
پاسخ به افراد دشوار در روح عشق و بخشش.
/

تو با خدا توي فلوشيپ هستي؟ شناخت خدا از طریق توبه گناه.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
تو با خدا توي فلوشيپ هستي؟ شناخت خدا از طریق توبه گناه.
/

شنیدن صدای عیسی مسیح در روح شما


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
شنیدن صدای عیسی مسیح در روح شما
/

خدا در عشقش گناه را افشا می کند تا تمامت را به ارمغان بیاورد


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا در عشقش گناه را افشا می کند تا تمامت را به ارمغان بیاورد
/

داشتن دید نبوی روشن


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
داشتن دید نبوی روشن
/

LISTENING TO & BELIEVEing the HOLY SPIRIT rather than the NATURAL WORLD


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
LISTENING TO & BELIEVEing the HOLY SPIRIT rather than the NATURAL WORLD
/

به دنبال فراتر از حقایق به واقعیت آسمانی در مسیح


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
به دنبال فراتر از حقایق به واقعیت آسمانی در مسیح
/

GOD-HAS-A-PLAN-FOR-YOUR-FINANCES-TO-BE-HEALTHY


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
GOD-HAS-A-PLAN-FOR-YOUR-FINANCES-TO-BE-HEALTHY
/

آموزش هویت آسمانی


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
آموزش هویت آسمانی
/

آیا عادات خود را مانع برکت کامل خدا در زندگی شما؟


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
آیا عادات خود را مانع برکت کامل خدا در زندگی شما؟
/

روح عیسی مسیح روح زندگی است


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
روح عیسی مسیح روح زندگی است
/

The POWER of the BLOOD OF JESUS to Overcome SHAME & ACCUSATION


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
The POWER of the BLOOD OF JESUS to Overcome SHAME & ACCUSATION
/

SOWING into the REALM OF THE HOLY SPIRIT, & REAPING HEAVENLY BLESSINGS


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
SOWING into the REALM OF THE HOLY SPIRIT, & REAPING HEAVENLY BLESSINGS
/

خدا به سارا سم زدایی ذهنی از راه جهان فکر می کند. دانستن حقیقت شما را آزاد مجموعه


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا به سارا سم زدایی ذهنی از راه جهان فکر می کند. دانستن حقیقت شما را آزاد مجموعه
/

نگرش قلب بر توانایی خود در شنیدن از خدا تاثیر می گذارد. کشیش مارک همنز


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
نگرش قلب بر توانایی خود در شنیدن از خدا تاثیر می گذارد. کشیش مارک همنز
/

سادگی اعتقاد به قلب خود را که عیسی مسیح آن را انجام دهد.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
سادگی اعتقاد به قلب خود را که عیسی مسیح آن را انجام دهد.
/

آیا ایمان شما به حقیقت استراحت می کند، یا در حقایق صرف


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
آیا ایمان شما به حقیقت استراحت می کند، یا در حقایق صرف
/

روح خدا در کارهای خوب ما آشکار می شود


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
روح خدا در کارهای خوب ما آشکار می شود
/

دیدن به قلمرو نامرئی پادشاهی خدا


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
دیدن به قلمرو نامرئی پادشاهی خدا
/

PROPHECY Covid 19 POVERTY & GOD'S WAY OUT. رفتن عمیق تر در اعتماد خود را به خدا


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
PROPHECY Covid 19 POVERTY & GOD'S WAY OUT. رفتن عمیق تر در اعتماد خود را به خدا
/

The-Holy-Spirits-POWER-is-Manifest-for-SALVATION.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
The-Holy-Spirits-POWER-is-Manifest-for-SALVATION.
/

پدر خدا منتظره که برگردي خونه مهمانی آسمانی برای شما آماده است.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
پدر خدا منتظره که برگردي خونه مهمانی آسمانی برای شما آماده است.
/

دهان در تراز با کلام خدا


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
دهان در تراز با کلام خدا
/

توي دادگاهت چي نگه ميداري؟


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
توي دادگاهت چي نگه ميداري؟
/

تو آماده اي براي اومدن عيسي مسيح


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
تو آماده اي براي اومدن عيسي مسيح
/

خدا عاشق ایمان قلب پر است!... نذار ترس زندگيت رو اداره کنه


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا عاشق ایمان قلب پر است!... نذار ترس زندگيت رو اداره کنه
/

داري مياي ضیافت


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
داري مياي ضیافت
/

وعده-پدر-روح القدس-در قدرت


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
وعده-پدر-روح القدس-در قدرت
/

راه رفتن در روح فضل مانند یک فضای الهی در اطراف شما است


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
راه رفتن در روح فضل مانند یک فضای الهی در اطراف شما است
/

THE-POWER-OF-THE-WORD-ABIDING-IN-THE-HEART


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
THE-POWER-OF-THE-WORD-ABIDING-IN-THE-HEART
/

JESUS HEALS, DELIVERS & BLESSES you for HIS GLORY. زندگی برای شکوه و ستایش او


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
JESUS HEALS, DELIVERS & BLESSES you for HIS GLORY. زندگی برای شکوه و ستایش او
/

عیسی مسیح پرداخت قیمت در صلیب برای شما به کل


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
عیسی مسیح پرداخت قیمت در صلیب برای شما به کل
/

فقط به عيسي اعتقاد داشته باش مهم نيست داري چيکار ميکني اون راه خروجه


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
فقط به عيسي اعتقاد داشته باش مهم نيست داري چيکار ميکني اون راه خروجه
/

روح القدس در برابر گوشت است


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
روح القدس در برابر گوشت است
/

عشق عیسی مسیح زندگی در شما. چقدر عالیه!


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
عشق عیسی مسیح زندگی در شما. چقدر عالیه!
/

یک ایمان پشتکار و سخت کوش


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
یک ایمان پشتکار و سخت کوش
/

همه کفایت مسیح Pt 2


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
همه کفایت مسیح Pt 2
/

مسیح محور مراقبه


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
مسیح محور مراقبه
/

آیا شما سرقت زندگی خود را با گوش دادن به زباله


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
آیا شما سرقت زندگی خود را با گوش دادن به زباله
/

فروتنی و توبه درب نعمت الهی است


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
فروتنی و توبه درب نعمت الهی است
/

بدون قطع ارتباط بین افراد خارج و درونی. مسیح در داخل و خارج.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
بدون قطع ارتباط بین افراد خارج و درونی. مسیح در داخل و خارج.
/

ورود به ایمان و باقی ماندن در آنجا


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ورود به ایمان و باقی ماندن در آنجا
/

ما به قدرت روح القدس براي مقابله با زندگي احتياج داريم


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ما به قدرت روح القدس براي مقابله با زندگي احتياج داريم
/

عشق آشکار خدا در مؤمن


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
عشق آشکار خدا در مؤمن
/

سطوح عمیق تر از شفا و کاملی در عیسی مسیح


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
سطوح عمیق تر از شفا و کاملی در عیسی مسیح
/

تشخیص ارواح مذهبی و چگونه آنها می توانند شما را تحت تاثیر قرار


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
تشخیص ارواح مذهبی و چگونه آنها می توانند شما را تحت تاثیر قرار
/

ایمان به عیسی ما را به قدرت خدا متصل می کند


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ایمان به عیسی ما را به قدرت خدا متصل می کند
/

FAITH & and the REALM OF THE HOLY SPIRIT


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
FAITH & and the REALM OF THE HOLY SPIRIT
/

ایمان صحبت می کند


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ایمان صحبت می کند
/

خدا کمک بسیار حاضر ما در دردسر است


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا کمک بسیار حاضر ما در دردسر است
/

ایمان واقعی و یا فقط اعتقاد اعتقادی


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ایمان واقعی و یا فقط اعتقاد اعتقادی
/

HAVE-YOU-EXPERIENCED-THE-GOD-OF-POWER-GLORY


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
HAVE-YOU-EXPERIENCED-THE-GOD-OF-POWER-GLORY
/

جسور باشید و بپرسید! خدا سخاوتمند است


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
جسور باشید و بپرسید! خدا سخاوتمند است
/

عیسی مسیح در واقع در شهادت خود را با مسح خدا است. به همین دلیل است که شهادت ها می توانند قدرتمند باشند


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
عیسی مسیح در واقع در شهادت خود را با مسح خدا است. به همین دلیل است که شهادت ها می توانند قدرتمند باشند
/

THE-POWER-OF-THE-HOLY-SPIRIT-that-changes-lives


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
THE-POWER-OF-THE-HOLY-SPIRIT-that-changes-lives
/

ایمان واقعی به عیسی مسیح در عشق واقعی برای او آشکار شده است. بهش اعتقاد داري؟ دوستش داري؟


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
ایمان واقعی به عیسی مسیح در عشق واقعی برای او آشکار شده است. بهش اعتقاد داري؟ دوستش داري؟
/

بذار روح القدس کنترل کليساي تو رو به دست بگيره ما اينجاييم تا خدمت کنيم و ازش اطاعت کنيم .


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
بذار روح القدس کنترل کليساي تو رو به دست بگيره ما اينجاييم تا خدمت کنيم و ازش اطاعت کنيم .
/

YOUR MOUTH a flow of GRACE, or of DEMONS & DEFILEMENT


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
YOUR MOUTH a flow of GRACE, or of DEMONS & DEFILEMENT
/

کارکرد پادشاهی شکوه نامرئی. در قلمرو ي ناديدني پادشاهي خدا کار ميکنه


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
کارکرد پادشاهی شکوه نامرئی. در قلمرو ي ناديدني پادشاهي خدا کار ميکنه
/

عیسی مسیح، حکمت خدا، و قدرت خدا برای شما.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
عیسی مسیح، حکمت خدا، و قدرت خدا برای شما.
/

خدا به شما برکت دهد، که برای دیگران برکت باشید. پیام کشیش مارک همنز


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا به شما برکت دهد، که برای دیگران برکت باشید. پیام کشیش مارک همنز
/

تو معبد خدايي که روحش در اون زندگي ميکنه


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
تو معبد خدايي که روحش در اون زندگي ميکنه
/

گنجینه های بهشت باز! کلید های کوچک باز کردن درب های بزرگ در زندگی شما!


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
گنجینه های بهشت باز! کلید های کوچک باز کردن درب های بزرگ در زندگی شما!
/

کردم هیچ امیدی آیا شما با تکیه بر عصای خود و یا با تکیه بر عیسی مسیح


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
کردم هیچ امیدی آیا شما با تکیه بر عصای خود و یا با تکیه بر عیسی مسیح
/

OVERCOME ANXIETY, SHAME & INSECURITY: KNOW HEAVENLY IDENTITY & PURPOSE in Christ.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
OVERCOME ANXIETY, SHAME & INSECURITY: KNOW HEAVENLY IDENTITY & PURPOSE in Christ.
/

LOOK TO JESUS, DON'T FOCUS ON THE WORLD & MERE FACTS


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
LOOK TO JESUS, DON'T FOCUS ON THE WORLD & MERE FACTS
/

زندگی با اعتماد به نفس و اطمینان. زندگی با ایمان به عیسی مسیح


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
زندگی با اعتماد به نفس و اطمینان. زندگی با ایمان به عیسی مسیح
/

کار واقعی مؤمن چه باید بکنید اگر کلیسای شما نمی تواند ملاقات


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
کار واقعی مؤمن چه باید بکنید اگر کلیسای شما نمی تواند ملاقات
/

عیسی مسیح یک هدیه گرانبها برای شما! روح القدس


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
عیسی مسیح یک هدیه گرانبها برای شما! روح القدس
/

گنجینه های شکوه عیسی مسیح مال شماست! (با ترجمه چک) ميدوني مال تو توي اون چيه .


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
گنجینه های شکوه عیسی مسیح مال شماست! (با ترجمه چک) ميدوني مال تو توي اون چيه .
/

روح خدا کلام خدا را می گیرد تا قدرت را در دهان شما تولید کند


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
روح خدا کلام خدا را می گیرد تا قدرت را در دهان شما تولید کند
/

فکر کردن به افکار عیسی مسیح. افکار انسان در قلمرو روح ناتوان است.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
فکر کردن به افکار عیسی مسیح. افکار انسان در قلمرو روح ناتوان است.
/

فراتر رفتن از حقایق، حرکت در روح خدا. روح وحی


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
فراتر رفتن از حقایق، حرکت در روح خدا. روح وحی
/

چگونه ترس و نگرانی را بیرون برانیم


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
چگونه ترس و نگرانی را بیرون برانیم
/

چشمانت را بر خوبی هایش برطرف کن


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
چشمانت را بر خوبی هایش برطرف کن
/

کلمه فعال در شما کار می کند! بیشتر از یک کتاب است. این می تواند شما را با قدرت INDWELL.


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
کلمه فعال در شما کار می کند! بیشتر از یک کتاب است. این می تواند شما را با قدرت INDWELL.
/

خدا ممکنه از يه طاعون استفاده کنه تا ملت ها خودشون رو قبل از اون فروتن کنن


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
خدا ممکنه از يه طاعون استفاده کنه تا ملت ها خودشون رو قبل از اون فروتن کنن
/

اعتماد به نفس خود را در زندگی دور نیست. عیسی مسیح مطمئن شما راک و پایه و اساس است. ایمان را حفظ کنید


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
اعتماد به نفس خود را در زندگی دور نیست. عیسی مسیح مطمئن شما راک و پایه و اساس است. ایمان را حفظ کنید
/

غلبه بر ترس از دیگران، و صحبت کردن حقیقت در عشق. پیام سارا همنز


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
غلبه بر ترس از دیگران، و صحبت کردن حقیقت در عشق. پیام سارا همنز
/

EXPERIENCE ALL GOD HAS FOR YOU in the ANOINTING: destiny, joy, truth, beauty, healing & power


برخورد وزارتخانه ها
برخورد وزارتخانه ها
EXPERIENCE ALL GOD HAS FOR YOU in the ANOINTING: destiny, joy, truth, beauty, healing & power
/

هیچ نام دیگری مانند عیسی مسیح وجود دارد: آن را از بین می برد بیماری, اسارت, & نفرین.